test
woensdag 26 juni 2024
- sponsor -
Home Privacy reglement MBGF

Privacy reglement MBGF

De Muziekbond Gelderland-Flevoland (MBGF) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De MBGF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy reglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als MBGF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via het formulier op de contactpagina.

Verwerking van persoonsgegevens van contactpersoon vereniging

Persoonsgegevens van contactpersonen van bij de MBGF aangesloten verenigingen worden door de MBGF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan de overeenkomst tussen de KNMO en het Bureau voor MuziekAuteursrechten (Buma), artikel 5 en artikel 8 lid 3;
 • Administratieve doeleinden;
 • Het verwerken van concoursresultaten en overige gegevens van concoursdeelname van de vereniging en verstrekken van concoursbescheiden aan de vereniging;
 • Informatieverstrekking aan de vereniging, o.a. voor de verzending e-mails afkomstig van de MBGF;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst met de bond.

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt de MBGF de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam, voorletter(s);
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Verenigingsadres of adres contactpersoon;
 • Verenigings-e-mailadres en/of e-mailadres contactpersoon en/of penningmeester.

De MBGF beschikt bij voorkeur over een algemeen (verenigings) adres en verenigings-emailadres(sen).

Uw persoonsgegevens worden door de MBGF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het bondslidmaatschap en daarna voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens bij concoursdeelname

Persoonsgegevens van concoursdeelnemers worden door de MBGF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Inschrijving voor het concours;
 • Communicatie over het concours;
 • Programma van het concours (van solisten/ensembles wordt/worden de naam/namen van de deelnemers/sters en de verenigingsnaam vermeld).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier voor het concours;

Voor deelname aan een solistenconcours kan de MBGF de volgende persoonsgegevens van de deelnemers/sters van u vragen:

 • Voornaam/voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Leeftijd of geboortedatum ;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door de MBGF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Zo lang dit voor het voeren van een juiste concoursadministratie noodzakelijk is.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door de MBGF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de MBGF de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam bedrijf;
 • (Zakelijk) adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • (Zakelijk) Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door de MBGF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van o.a. juryleden

Persoonsgegevens van o.a. juryleden worden door de MBGF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Vastleggen competenties in het kader van jurering (voor informatieverstrekking aan derden voor samenstelling juryteams);
 • Overig: overeenkomstig ‘verwerking persoonsgegevens van leveranciers’.

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 • indien van toepassing: juryovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de MBGF de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletter(s);
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;

Uw persoonsgegevens worden door de MBGF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de tijd die het jurylid op de KNMO-jurylijst staat en daarna voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers en bestuurders

Persoonsgegevens van vrijwilligers en bestuurders worden door de MBGF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden, bijvoorbeeld betaling van declaraties;
 • Vermelding van contactgegevens op de MBGF-website (indien van toepassing);
 • Informatieverstrekking,

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • (Bestuurs)functie bij de MBGF

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de MBGF de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletter(s);
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door de MBGF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de tijd dat de vrijwilliger of bestuurder aan de MBGF verbonden is en daarna
  voor maximaal 7 jaar

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De MBGF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de MBGF van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

De MBGF behoudt zich het recht voor om dit privacy reglement aan te passen. Als we dat doen, zetten we die veranderingen op onze website, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we de informatie gebruiken. De
meest actuele versie van ons privacy reglement kunt u steeds terugvinden op www.mbgf.nl

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact
met ons op.